ได้รับรางวัลชนะเลิศรุ่นอายุไม่เกิน  12 ปีชาย

              ในระดับประเทศ

ณ   สนามกีฬากลางจังหวัดขอนแก่น

ได้รับรางวัลพระราชทาน

จากพระบรมมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร

Advertisements